DEKLARACE SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Název principu Rozpoznávací znak
1. Společensky prospěšný cíl V Zakládací listině se společnost zavazuje, že sociální firmu bude provozovat za podmínek, že minimálně 40 % zaměstnanců budou osoby se zdravotním postižením, zejména zrakovým.
2. Sociální prospěch V praxi TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. v současné době zaměstnává 154,70 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců. Přímo v sociální firmě Ergones pracuje 15 zaměstnanců, přičemž zdravotně postižených je 100 %. Ke všem zaměstnancům je přistupováno s ohledem na jejich specifické potřeby (zejména zrakové omezení), přičemž všichni zaměstnanci jsou zapojeni do chodu a směrování podniku. Informace jsou zpřístupněny v elektronické formě tak, aby byly skrze specifické softwary dostupné všem zaměstnancům.
Jednou měsíčně jsou v organizaci a firmě rozesílány elektronickou formou důležité informace. Uskutečňují se pravidelné porady jednotlivých sekcí podniku, kde jsou probírány stavy jednotlivých zakázek, plánované zakázky, objednávky zboží a průběžné finanční výsledky jednotlivých sekcí a celé firmy.
Minimálně dvakrát ročně v rámci porad všech pracovníků, jsou všichni zaměstnanci zapojeni do hodnocení a připomínkování cílů a jednotlivých opatření strategického plánu organizace. Při tvorbě strategického plánu na nové období, jsou všichni zaměstnanci vyzváni ke spoluúčasti při tvorbě plánu a následnému připomínkování.
Společnost má vypracován vzdělávací plán organizace, který je pravidelně dle potřeb zaměstnanců aktualizován. Všichni zaměstnanci mají možnost využívat pravidelnou skupinovou supervizi (cca 1x za 2 měsíce) a individuální supervizi vedenou odborníkem. V sociální firmě poskytujeme zaměstnancům Integrační podporu.
3. Ekonomický  prospěch V Zakládací listině se společnost zavazuje, že zisk z činnosti firmy bude reinvestován zpět do sociální firmy a použit na provozní náklady, investice nebo vzdělávací aktivity pro pracovníky v minimální výši 51 %.  Manažerské řízení podniku je nezávislé na jeho zřizovateli. Tržby z prodeje výrobků a služeb tvoří alespoň 30% z celkových výnosů podniku.
4.Environmentální  prospěch Podílíme se na recyklaci tonerů do tiskárny a v maximální míře využíváme oboustranný tisk.
Usilujeme o minimalizaci spotřeby energie, používáme energeticky úsporné zářivky a jsme zapojeni do systému zpětného odběru společnosti EKOLAMP s.r.o.
V prostorách společnosti máme umístěnu sběrnou nádobu na použité drobné elektrozařízení, akumulátory a baterie společnosti ASEKOL s.r.o.
V celé společnosti provádíme třídění odpadů (papír, plast, sklo, směsný odpad).  V tomto budeme navazovat i v nově zřízené provozovně. Všechen náš sortiment bude v ekologických obalech a v naší keramice.
5. Místní prospěch V Zakládací listině se zavazujeme k tomu, že pracovníci sociální firmy, dodavatelé a odběratelé budou primárně z Olomouckého kraje. Budeme spolupracovat hlavně s dodavateli z řad sociálních podniků a malých ekologicky zaměřených firem.
Sociální firma se zapojuje do místních aktivit (jarmarky, vánoční trhy). Společnost se zapojuje do projektů Dobrého místa pro život, jehož posláním je realizace podpůrných aktivit na území Olomouce .