GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Sociální firma Ergones, IČ 25862294, se sídlem Heyrovského 35, Olomouc, zřizovatel TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., se sídlem I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společnosti vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl O, vložka 121,(dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů) a dále zpracovává osobní údaje také jako zpracovatel.

Zpracování osobních údajů

Sociální firma Ergones zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

 • agenda související s prodejem kompenzačních pomůcek pro slabozraké a nevidomé,
 • agenda spojená s poskytováním příspěvků na kompenzační pomůcky,
 • agenda související s výukou cizích jazyků,
 • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
 • pořádání školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost,
 • smluvní agenda.
 • Na našich webových stránkách používáme:
  • Kontaktní formulář
   Slouží pro poptání našich služeb nebo pro zaslání dotazu či jiné informace. Tyto formuláře sbírají osobní data pouze za účelem zpětného kontaktování s odpovědí.
  • Vložený obsah z dalších webů
   Příspěvky na webových stránkách či službách provozovatele mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Sociální firma Ergones se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností ze zákona nebo smlouvy v rámci příspěvků na kompenzační pomůcky. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu údajů.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů.

V případě jakýchkoliv nejasností, nebo nepřesností ohledně zpracování vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mailovou adresu: mailto:info@ergones.cz

Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

V Olomouci dne 25. 5. 2018